home   introduzione   principi   Gosho   guide   riflessioni   downloads   scrivici 

UNO STRUMENTO PER PRATICARE IL BUDDISMO DI NICHIREN DAISHONIN


Gongyo

 

Mi / HO /REN / GHE / CHI / HO/ BEN / PON / DAI / NI

ni / gi / se / son / gi / san / mai / an gi / ni/ chi /go /

sciri / hozzu / sci / bu / cci / e / gin / gin / mu / ri /

go / ci / e / mon / nan / ghe / nan / ni / i / ssai / sci /mon /

hicu / sc / buzzu / sci / fu / no / ci / sci / i / sci / ga /

buzzu / z / scin / gon / hicu / sen / man / ncu/

 mu / sci / sci / buzzu / gin /ghi /sci / buzzu / mu / ri /

 do / ho / i / mi / sci / gin / mi / sci / fu / mon / gi / gi /

gin / gin / mi / zo / u / ho / zui / ghi / sci / sezzu / i / sci / nan / ghe /

sciri / hozzu / go / gi / gi / buzzu / i / rai / sci / gi / i / nnen /

sci / gi /hi / i / co / en / gon / chi / mu /sci / ho / ben /

in / do / sci / gi / ri / ri / sci / gicu / sci / i / sci / ga / ni / rai /

ho / ben / ci /cchen / hara  / mizzu / cai / i / gu / socu / sciri / hozzu /

ni / rai / ci /cchen / co / dai / gin / non /mu / ri / mu / ghe/ rchi /

mu / sci / i / zen / gi / ghe / das / san / mai / gin / ni / mu / sai /

gi / gi / i / ssai / mi / zo / u / ho /sciri / hozzu / ni / rai / no /

sci / gi / fun / bezzu / ghi / se / sci / h / gon / gi / ni / nan /

e / cca/ sci / scin / sciri / hozzu / sci / i / gon / sci / mu / ri / mu / hen /

mi / zo / u / ho / bu / scizzu / sci / gi / sci / sciri / hozzu / fu / sci / bu /

sezzu / sci / i / sci / ga / bu / sci / gi / gi / di / ci / ch / u / nan  /ghe / sci / h

/ ii / buzzu / i / buzzu / nai / no / qu / gin / sci / h / gi / sso / sci / i sci / h /

 

(3 volte)

 Nyo / ze / so / nyo / ze / sho / nyo / ze / tai /

nyo / ze / rchi / nyo / ze / sa /

nyo / ze / in / nyo / ze / en /

 nyo / ze / ca / nyo / ze / ho /

nyo / ze / hon / ma /ccu /chi / to.

 

MI / HO / REN / GHE / CHI / Ni / RAI / GI / Ri / HON / DAI / Gi / ROKU

 

Ni / gi / buzzu / go / sci / bo / sazzu / ghi /

I / ssai / di / sci / sci / zen / nan / sci /

Ni / to / to / scin / ghe / ny / rai / gi / tai /

Sci / go / bu / go / di / sci / ni / to / to / shin / ghe /

Ni / rai / gi / tai / sci / go / u / bu / go / sci / di / sci /

Ni / to / to / scin / ghe / ni / rai /gi / tai / sci / go / ze / gi /

Bo / sazzu / di / sci / mi / rqu / i / sci / ga / sci / bicu / buzzu / gon /

Se / son / ii / gan / se / sci / ga / to / to / scin / gi / buzzu / go / ni / ze / san /

Bicu / i / bu / gon / ii / gan / se / sci / ga / to / scin / gi / buzzu / go / ni / gi /

Se / son / ci / sci / bo / sazzu / san / sci / fu / sci / ni /go / sci / gon /

Ni / to / ti /ci / ni / ri / hi / mizzu / gin / zu / sci / rchi /  i / ssai /se / chen /

Te  / nnin / ghi / a / sci / ra / ci / i / con / scica / muni / bzzu / sci /scicu /

Sci / gu / co / ga / i / gi / fu / on / za / o / do / gi / tcu / a / ncu / ta / ra /

San / micu / san / bo / di / nen / zen / nan / sci / ga / gizzu / gi / buzzu /

i / ri / mu / ri / mu / hn / hicu / sen / man / nocu / na / i / ta / c / hi / ni / go/

hicu / sen / man / nocu / na / i / ta / a / so / ghi  / san / zen / di / sen / se / ci /

ch / sci / u / nin / ma  / cci / mi / gin / ca / o / to / bo / go / hiacu / sen / man /

 nocu / na / i / ta / a / so / ghi / ccu / ni / ghe / ci / gin / ni / ze / to /

ghi / gin / ze / mi / gin / sci / zen / nan / sci / o / i / un / ga / ze / sci / se / ci /

ca / tcu / sci / ii / chi / chi / ci / go / sci / fu / mi / rocu / bo / sa / tto /

qu / bicu /  buzzu / gon / se / son / ze / sci / se / cai / mu / ri / mu / hen /

hi / san / gi / sci / ci / ycu / hi / scin / rchi /sci / ghi / i / ssai / sci / mon /

hicu / sci / buzzu / i / mu / ro / ci / fu / no / sci / ii / ci / go / ghen / sci /

ga / to / gi / a / ii / ot / chi / gi / o / ze / gi / ci / ycu / sci / fu / da / sse / son /

ni / ze / sho / se / ci / mu / ri / mu / hen / ni / gi / buzzu / go /

dai / bo / sa / sci / sci / zen / nan / sci / con / to / fun / mi / sen / go / ni / to /

ze / sci / se / ci / nicu /gicu / mi / gin / ghi / fu / gicu / sci / gin / ni / i / gin /

chi / gin / i / cco / ga / gi / buzzu / i / ri / bu / ca / o / sci / hicu / sen / man /

nocu / na / i / ta / a /so / ghi / co / gi / gi / ze / ri / ga / gi / zi / sci / sci / ba /

se / ci / se / ppo / chi / che / ycu / o / i / sci / hicu / sen / man / nocu /

na / i / ta / a / so / ghi / ccu / do / ri / sci / gi / sci / zen / nan / sci / o / ze /

ci / ghen / ga / sezzu / nen / do / bu / tto / u / bu / gon / go / ni / o / ne / han /

ni / ze / ci / i / ho /ben / fun / bezzu / sci / zen / nan / sci / nicu / u / sci / gi /

ri /sci / ga / sci / ga / i / buzzu / ghen / can / go / scin / to / sci / con / ri / don /

zi / sci / o / do / sci / sci / gi / sezzu / mi / gi / fu / do / nen / chi / di /sci /

icu / bu / ghen / gon / to / ni / ne / han / u / i / sci / gi / ho / ben / sezzu /

mi / mi / ho / no / ri /sci / gi / ho / ccan / ghi / scin / sci / zen / nan / sci /

ni / rai / chen / sci / sci / gi / ghi / o / sci / bo /  tcu / ha / qqu / gi /sci /

i / ze / nin / sezzu / ga / sci / sci / cche / tcu / a / nocu / ta / ra / san / micu /

san / bo / di / nen / ga / gizzu / gi / buzzu / i / ri / qu / on /nicu / sci /tan / ni /

ho / ben / chi / che / sci / gi / ri / ni / buzzu / do / sa / ni / ze / sezzu /

sci / zen / nan / sci  / ni / ri / sci / en / chi / den / ci / i / do / da / sci / gi /

ucu / se / cco / scin/ ucu / se / tta / scin / ucu / gi  / co / scin /

uacu / gi / tta / scin / ucu / gi / co / gi / ucu / gi / ta / gi / sci / sci / gon / sezzu /

ci / gizzu / fu / co / sci / i / sci / ga / ni / ri / ni / g / cci / cchen / san / gai /

sci / so / mu / u / sci / gi / nicu / ti / nicu / scizzu / ycu / mu / zi / se /

ghi / mezzu / do / sci / hi / gizzu / hi / co / hi / ni / hi / i / fu / ni / san / gi /

chen / no / san / gai / ni / sci / sci / gi / ni / ri / mi / chen / mu / u /

sciku / mi / i / sci / sci /gi / u / sci / gi / sci / sci / gi / icu / sci /

gi / ghi / sci / gi / cu / so / fun / be / cco / icu / ri / sci / sci / zen / gon /

 i / ni / ccan / i / nnen / hi / i / gon / gi / sci / gi / se / ppo / sci / sa /

buzzu / gi / mi / zo / zan / pai / ni / ze / ga / gi / buzzu / i / rai / gin / dai /

qu / on / gi / mi / mu / ri / a / so / ghi / c / gi / gi / fu / mezzu / sci / zen /

 nan / sci / ga / hon / ghi / bo / sazzu / do / sci / gi / gi / mi / con / i / mi / gin

 / bu / bai / gi / sci / nen / con / hi / gizzu / mezzu / do / ni / ben  / sci / gon /

to / sci / mezzu / do / ni / ri / i / ze / ho / ben / chi / che / sci / gi /

 sci / i / sci / ga / nicu / bu / ccu / gi / o / se / hacu / tocu / sci / nin / fu  /

 shu  / zen / gon / bin / gu / ghe / sen / ton / gicu / go / yocu / ni / o / cu / so /

mo / chen / mo / ci / ni / cchen / ni / ri / gi / zai  / fu / mezzu / ben / chi  /

chi / sci / ni  /e / en / di / fu / no  / sci / o / nan / zo  / sci  / so / ku / ghi / sci /

  scin / ze  /co / ni / ri / i / ho / ben / sezzu / bi / qu / to / ci / sci / bu / sci / sse

 / nan / ca / ci / gu  / sci / i / sci / ga / sci / hcu / tku / nin  / ca / mu / ri / hicu

/ sen / man / no / cco / ucu / u / chen / buzzu / ucu / fu / chen / sci /

i / sci / gi / ko / ga / sa / ze / gon / sci / bi / qu / ni / rai / nan / ca / to / cchen /

sci  / sci / gi / to / mo / nni / ze / go / hi / tto / sci / o / nan / zo / sci  / so /

scin / ne / ren / bo / cazzu / go / o / buzzu / ben / sci / zen / gon / ze / co  /ni / ri

/ sui / fu  / gizzu / mezzu / ni / gon / mezzu / do / u / zen / nan / sci / sci / buzzu /

ni / ri / ho / ci / ni / ze / i / do / sci / gi / ci / gizzu / fu / ko / hi / ni / ro / i 

/ ci  / e / so / dazzu / mi / ren / ho / icu / zen / gi / sci / bi / go / nin  / ta /

sci / sci / socu / nicu / gi / ni / gi / ni / sci / hicu / sci / i / u / gi / en / on /

sci / i / ccu / sci / sci / o / go / on / ta / docu / ycu / ycu / hozzu / mon / ran /

 en / den / u / gi / ze / gi / go / bu / ghen / rai / chi / che / sci / sci / on / dcu /

ucu  /scizzu / hon / scin / ucu / fu / sci / sci / i / chen / go / bu / ci / di /

can / ghi / hi / chi / mon / gin / zen / nan / non / chi / ga / to / gu / ci / go   /bcu /

 dcu / icu / gan / chen / qu / ri / chi / sci / gi / mi / bu / chen / sci / to / qu /

no / ni / ze / e / sci / chi / bo / gu / co / icu / so / scchi / co / mi / mi / ci /

 scizzu /  gu / socu / to / sci / u / go / i / sci / ri / bcu / ni / sa / ze / gon / shi / di

/ r / icu / scchi / co / mi / mi / ci / scizzu / gu / soku / ni / to / ka / bcu / scu /

 gi / qu / no / mu / bu / sci / ghen / go / sci / sci / ci / fu / sci / scin / gi / chen /

 sci / ro / ycu / scchi / c / gu / co / scu / ben / bcu / sci / bi / gin / gi / i / i /

 sci / scin / gi / chen / go  / bu  / ri / sui / i / ccan / ghi / mon / gin / gu / scicu /

gi / bi / nen / i / go / icu / ni / fu / c / bcu / sci / i / sci / ga / do / cche / gi /

nni / sci / ppon / scin / co / o / sci / c / scchi / c / icu / ni / i / fu / mi / bu / sa /

 ze / nen / sci / sci / ca / min / i / dcu / sci / ci / scin / ci / ten / do / si / chen /

 ga / chi / gu / sci / ccu / ri / ni / ze  /c / icu / ni / fu / c / bcu / ga / con / to /

szzu / ho / ben / ri / bcu / sci / icu / scu / sa  / ze / gon / ni / to / to / ci / ga /

 con / si / r / sci / gi / i / sci / ze / co / ro / icu / con / ru  / zi / sci / ni / ca / sci

 / bucu / m / zzu / fu / si / sa / ze / chi / i / bu / sci / ta / ccu / chen / sci / ghen /

 go / ni / bu / i / sci / ze / gi / sci / sci / mon / bu  / hi / so / scin / di / u / no / ni /

sa / ze / nen / nicu / bu / zi / sci / gi / min / ga / to / n / chen / qu / go / con / gi

 sci / ga / on / so / ta / ccu / gi / ii / co / ro / mu / bu / gi / co  / gi  / e / hi / can

/ scin / zi / sci / go / ni / ci / sci / icu / scchi / co / mi / mi / scu / sci / bcu /

 sci / dcu / bi / ci / i / go / bu / mon / sci / sc / cci / tcu / sai / gin / ben / ri /

chi / ghen / sci / chen / sci / sci / zen / nan / sci / o / i / un / ga / ha / u / ni / nno /

 se / sci / r / i / c / mo / zi / fu / h / cci / se / son / buzzu / gon / ga / icu / ni /

 ze / gi / bzzu / i / ri / mu / ri / mu / hen / hicu / sen / man / ncu / na / i / ta

 / a / so / ghi / c / i / sci / gi / co / i / h / ben / rchi / gon / to / mezzu / do / icu

 / mu / u / no / ni / h / szzu / ga / co / mo / ca / sci / ni / gi / se / son / icu / gi

 / sen / scghi / n / szzu / ghe / gon

Gi / ga / tcu / bu / rrai / sci / chi / sci / co / sci / mu / ri /

hicu / sen /man / cu / sai / a /so / ghi / gi / se / ppo / chi / che /

mu / sci / cu / sci / gi / ri / ni / o / bzzu / do / ni / ri / mu / ri / co /

 i / do / sci / gi / co / ho / ben / ghen / ne  / han / ni / gizzu / fu / mezzu / do /

gi / gi / sci / se / ppo / ga / gi / gi / o / sci / i / sci / gin / zu / rchi /

ri / ten / do / sci / gio / si / gon / ni / fu / chen / sci / chen / ga / mezzu / do /

co / qu / i / sci / ri / ghen / cai / e / ren / bo / ni / sci / cazzu / go / scin /

sci / gi / chi / scin / buqu / scci / gchi / i / ni / nan / i / scin / i / cchen / buzzu /

fu / gi / scicu / scin / mi / gi / ga / ghi / sci / so / qu / scuzzu / ri / gi / sen /

ga / gi / go / sci / gi / gi / zai / sci / fu / mezzu / i / ho / ben / ri / cco /

ghen / u / mezzu / fu / mezzu / io / coqu / / sci / gi /

 qu / ghi / scin / ghi / sci / ga / bu / o / hi / ci / i / sezzu / mu / gi / ho /

ni / to / fu / mon / sci / tan / ni / ga / mezzu / do / ga / chen / sci / sci / gi /

mozzu / zi / o / qu / ci / co / fu / i / ghen / scin / ri / go / sci / cazzu / go /

in / go / scin / ren / bo / ni / scizzu / i / se / ppo / gin / zu / rchi / ni / ze /

o / a / so / ghi / co / gi / zi / ri / gi / sen / ghi / i / sci / gi / sci /

sci / gi / chen / co / gin / di / ca / sci / sci / gi / ga / sci / do / a / nnon /

te / nnin / gi / gi / man / on / rin / sci / do / cqu / sci / gi / ho / sci / gon /

ho / gi / ta / che / ca / sci / gi / sci / i / rqu / sci / ten / ghiaqu / ten / qu /

gi / sa / sci / ghi / gqu / / man / da / ra / che / san / buzzu / ghi / di / sci /

ga / gi / do / fu / chi / ni / sci / chen / sci /gin / u / fu / sci / qu / no /

ni / ze / scizzu / gi / man / ze / sci / zi / sci / gi / i / qu / go / i / nnen /

ca / a / so / ghi / co / fu / mon / san / bo / mi /sci / u / sci / qu / dqu /

ni / u / scci / gchi / sci / so / ccai / chen / ga / scin / zi / sci / ni / se / ppo /

uqu /gi / i / sci / sci / sezzu / buzzu /  gi / mu / ri / qu / nai / chen / bu /sci /

i / sezzu / buzzu / nan / ci / ga / ci / rchi / ni / ze / e / co / sci / mu /ri /

gi /mi / mu / sci / co / qu / sci / go / sci / toqu /ni / to / u / ci / sci /

mo / tto / sci / sci / ghi / to / dan / ri / i / gin / buzzu / go / gi / ppu / co /

ni / i / zen / ho / ben / i / gi / o / sci / co / gzzu / zi / ni / gon / sci /

mu / no / se / cco / mo / ga / iqu / i / se / bu / qu / sci / qu / ghen /sci /

i / bon / bu / ten / do / gzzu / zi / ni / gon / mezzu / i / gi / chen / ga / co /

ni / sci / chi / sci / scin / ho / zzu / giqu / go / ioqu / da / o / qu /do / ci /

ga / gi / ci / sci / gi / ghi / do / fu / ghi / do /

zui / o / sci / ca / do /                       i / se /sci / gi / ho /

mai / gi / sa / ze /nen /                           i / ga / ri / sci / gi  /

 toqu / ni / mu / gi / do /                       soqu / gi / gi / bu / sscin /